Terms of service

מבוא
 אתר www.signetcollection.com (“האתר”) המופעל ע”י “נגה קמינצקי” (, ח”פ 204840151, תקרא “החברה”) משמש כחנות וירטואלית
.למכירת תכשיטים

 .האמור בתקנון זה בלשון נקבה הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה

 .הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הנך מתבקשת לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה

 עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב .Signet Collection בינך לבין

 “התכשיטים” או “הפריטים” – התכשיטים המופיעים באתר ומוצעים למכירה

. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד

כללי
האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת תכשיטים והוא בבעלותה של החברה (נגה קמינצקי )

 לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל או בטלפון
collectionsignet@gmail.com / 054-918-5371

 תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר

 כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.

רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל התכשיטים/ הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר

 החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן

 כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים

 הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך

 תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים

 בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה

ביצוע הזמנות דרך האתר
הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה

 עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוחה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה שהעסקה אכן אושרה

פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה

 במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר

 אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד ההזמנה. אך במידה ולא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחה

כל לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוחה יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוחה

 יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם:לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ’ב – 1982

 אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים
 אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר
 אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחשב כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה
 אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר
אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו
 אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי
8. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
9. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.
10. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש הלקוחה להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר פייפאל, או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם החליטה הלקוחה לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.
ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
2. בידי המזמינה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
 כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים,  לפי הנמוך מביניהם. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק (למעט תכשיטים בהתאמה אישית אשר הוכנו במיוחד עבור הלקוחה).
 במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי. עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). דמי הביטול יהיו בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרת.
 ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית- תוך 14 יום מקבלתו.
3. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
4. אופן החזרת הפריטים – הלקוחה תשלח את הפריט חזרה לחברה ותישא בעלות המשלוח.
אספקה ומשלוחים
1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות דואר רשום / דואר שליחים באמצעות שליח מטעם החברה, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.
2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.
3. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 21 ימי עסקים ליעד המבוקש (למעט פריטים בהתאמה אישית אשר משך הכנתם נמשך עד 4 שבועות מיום ביצוע ההזמנה).
4. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, אך ההתחייבות שלהם הנה עד 14 ימי עסקים לכל היותר.
5. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם דואר שליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.
6. החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.
7. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש.  לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.
8. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי או שהינם בהתאמה אישית.
9. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוחה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
אחריות החברה
1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
5. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות החברה.
6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 054-9185371 והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להם.
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב תכשיטים, תמונות התכשיטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
5. השם 'Signet Collection' וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
6. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
7. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו’ב, לכל מטרה אחרת.
9. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
10. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
11. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
שמירה על סודיות
1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא,  ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
2. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הלקוחות אלא על מנת לאפשר את הרכישה בחנות הוירטואלית ובהתאם לכל דין.
3. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
4. על מנת לבצע סליקה באינטרנט, עושה החברה שימוש בחברה צד ג’ (“גמא ניהול וסליקה בע"מ”) ומעבירה לה את פרטי האשראי של הלקוח. החברה מאובטחת ברמת האבטחה הגבוהה ביותר ועומדת בתקן – PCI DSS Level 1.
5. האתר תומך במגוון אמצעי תשלום: כרטיסי אשראי ויזה, מאסטרכארד, לאומי קארד, אמריקן אקספרס, דיינרס, והעברה בנקאית.

Terms and Conditions

Introduction

The signetcollection.com website (hereinafter “the Website”) operated by “Noga Kamenetsky” (Private Company 204840151, hereinafter “the Company”) serves as a virtual jewelry store.

The Terms and Conditions in this policy are described in the female tongue for convenience purposes only, and all Terms and Conditions refer to both sexes equally.

Any purchase made via the Website is subject to the Terms and Conditions set out in this policy. You are requested to read these Terms and Conditions carefully and in full.

The mere purchase of a product via the Website will constitute as a statement by the Customer that he has read, understood and agreed to the terms of these policies. These terms constitute a binding contract between you and Signet Collection.

“Jewelry” or “Items” – the pieces of jewelry that appear on the Website and which are for sale.

Business days are weekdays, Sundays through Thursdays, and do not include Fridays, Saturdays, holiday evenings and holiday intermediate days.

General

The Website serves as a virtual jewelry store and is owned by the Company.

For any questions and/or clarifications and/or inquiries, please contact the Company’s Customer service directly at collectionsignet@gmail.com or at +972 549185371 .

These Terms and Conditions are the legal basis for browsing and ordering through the Website and these alone govern the relationship between the Company and the Website user and/or those ordering through the Website.

Any person who orders and/or purchases through the Website declares that, upon the execution of the action, she has read these Terms and Conditions, and that she agrees to all the provisions and terms of these Terms and Conditions, and that she or anyone has no claim and/or demand and/or complaint against the Website and/or the Company and/or the Website Management and/or the Company and/or any of its Managers and/or its employees, in connection with the provisions and conditions of these Terms and Conditions .

The Company reserves the right to change these Terms and Conditions from time to time at its sole discretion, without the need to give notice and/or prior notification.

Product prices include VAT in accordance with the law.

The Company’s computer records alone, concerning the actions carried out through the Website, will constitute apparent evidence of the correctness of the operations.

The product images displayed on the Website are for illustration purposes only and do not obligate the Website’s Management in any way. It is also agreed and clarified that the Company will endeavor to do its utmost to present its Customers with as accurate images as possible.

The Company does not undertake to maintain an inventory of all jewelry/models whose pictures appear on the Website.

The Company does its utmost to ensure that the information presented on the Website is the most complete and accurate possible. With that said, it should be clarified that the information may, in good faith, include therein inaccuracies or errors, and the Company will not be held responsible or liable for anything arising out of or relating to them.

All prices on the Website appear on the products and are denominated in new shekels. Prices include VAT, if applicable, and do not include shipping fees.

The Website Management may update the product prices on the Website and the shipping rates from time to time and without prior notice. The valid price for an order placed, is the price published at the time the order process was completed (which includes the provisioning of credit card information). In case prices are updated before the order process is completed, the Customer will be charged according to the updated prices.

The Website’s Management may offer promotions, benefits, and discounts on the Website. The Website management may at any time discontinue, exchange or change these promotions, benefits, and discounts, without having to provide any prior notice.

The Website Terms of Use apply to the use of the Website and the services contained therein through any computer or any other communication device (such as a cell phone, various PDAs, etc.). In addition, they also apply to the use of the Website either through the Internet or through any other network or means of communication.

When updating the shopping basket, the Company reserves the right to send a reminder to the Customer about the abandoned basket by sending an e-mail to the provided e-mail address.

Placing orders via the Website

The Website Management will not make any use of the Customer’s information except in accordance with the Website’s Privacy Policy, which serves as an integral part of these Terms of Use and Purchase.

Once the order is placed by the Customer, the Company will examine the credit card information, and upon confirmation of the order by the credit companies, a notification will be sent to the Customer that the transaction has been approved.

The details of the order as entered in the order form and the transaction registration on the Company’s computers will constitute a definitive and final view of the correctness of the operation.

In case the transaction is not approved by the credit Company, the Customer will be notified accordingly and will be required to provide an alternate form of payment.

Confirmation of the purchase operation is contingent upon the fact the product exists in the Company’s inventory at the time of order. However, in the event it is not stated that the product is not in stock, and the product is not removed from the Website by the time the order is placed, the Company will not be obligated to sell the product, and the Customer will have no claim and/or plea in this matter for any kind of damage, whether it be direct damage or indirect damage to the Customer and/or a third party. This is subject to the fact the Website Management will repay the Customer any amount that has been paid if it was indeed paid to the Company and/or the Company will cancel the charge if it has been executed. It should be emphasized and clarified that there may be situations where a particular item is displayed on the Website as existing in stock, when in fact it does not exist in stock and cannot be delivered – in these situations the transaction will be canceled and the Customer will have no claim of it, subject to the return of the amount paid to the Company by the Customer.

Every Customer may order a product and select the desired destination for delivery by updating the requested destination in the order form. However, the final destination updated by the Customer is the destination which will be kept in the Company’s database as the Customer’s requested destination.

It is emphasized that the Company will be entitled not to approve a Customer’s order for any reason and under its sole discretion as in cases where:

If at the time of registering on the Website, incorrect information was intentionally provided.

If an act or omission is committed, which infringes or may harm the Website or the Website Management, or any third parties, including the Customer(s), employees, and suppliers of the Website Management.

If the Website Services were used to perform an act that is considered illegal under the laws of the State of Israel or to enable, facilitate, assist or encourage the execution of such an act.

If the terms of this agreement have been violated, the terms of any binding document or the terms of any other online service offered by the site.

If there is a financial debt to the Company or companies associated with us and the debt is not repaid, even though the due date for payment is due.

If the Customer’s credit card is blocked or restricted for use in any way.

Once the payment information has been entered on the payment page, a confirmation will be sent via e-mail on the receipt of the order details. This confirmation does not require the Website Management to provide the products and only indicates that the order details have been received by the Website Management.

If it becomes apparent that the Customer’s credit card is invalid, or the credit card Company does not honor the transaction, or PayPal (or any other electronic wallet service) does not honor the charge, or the requested product is not in stock by the Company, the Website Management will contact the Customer to complete or cancel the transaction.

If payment is made via a PayPal account, the Customer will be asked to enter her account information on the PayPal website, or she can choose to open a PayPal account swiftly. If the Customer decides to pay with a PayPal account, the Company will be able to charge for the products only after receiving PayPal’s approval. The use and receipt of approval of PayPal’s website are subject to PayPal’s Terms of Use and Privacy Policy, and not of our Website.

Once the details have been provided, the binding documents have been approved and the Customer’s consent to the Terms of Use and Privacy Policy has been given, the Website Management may, but does not have to, display or send the Customer updates via e-mail. This includes content updates, information about its services and products, as well as services and products of others, promotions, innovations on the Website, within the meaning of section 30A. of the Communications Law (Bezeq and Broadcasting), 1982.

Transaction cancellation and product return policy

The provisions of this section are subject to the Consumer Protection Law 1981 (hereinafter: the Law).

The ordering Customer (and not the receiver) may cancel the order in each of the following cases and conditions:

Credit will only be transferred to the credit card through which the order was paid for and under the credit Company’s schedules.

Cancellation of the order prior to sending the product to the Customer will not incur additional charges and any charges made will be refunded to the Customer for the transaction including the shipping fee. A monetary refund will be given according to the law with a charge of cancellation fee of 5% of the order cost (including shipping costs) or 30 USD, the lower between them (except for custom-made jewelry which was specially designed for the Customer).

In case of cancellation of a transaction after the product is shipped to the Customer and after receiving the goods in the Company’s warehouses, a full monetary refund will be given. The shipping cost will be deducted from the refund. The refund will be given provided the item is returned unused and with no defect and/or damage – and with the label on it, the same it was received and within 30 days of receiving the goods.

A monetary refund can be given within 10 days of receiving the goods with a charge of cancellation fee of 5% of the order cost (including shipping costs) or 30 USD, the lower between them (except for custom-made jewelry which was specially designed for the Customer and cannot be refunded). If the product is returned not as stated in this section, the order will not be refunded (not through monetary refund not store credit).

The Company has sole discretion regarding the condition of the goods returned.

The item can be returned within 30 days of receiving the goods – unused, and in its original packaging.

No monetary refund will be given for items that have not been paid for with money, such as promotions or gifts.

How to return an item – The Customer will return the item to the Company and bear the shipping cost.

Supplies and deliveries

Supply of goods to Customers is carried out by registered mail/courier delivery through a courier on behalf of the company, within the delivery time promised at the time of the sale.

The shipping fee will appear at the end of the order process under the items the Customer has chosen to purchase and will be charged when placing the order. In the case of a multiple-payments transaction, the shipping fee may be charged within the first payment.

The Company undertakes to pack and ship the orders within 3 business days to the requested destination (except custom made items which take up to 4 weeks from the date the order was placed).

Registered mail delivery – Shipping time depends on Israel Postal Company, but their commitment is up to a maximum of 14 business days.

In case the shipping address resides in locations to which courier mail cannot service, the order will be sent by registered mail.

The Company cannot be held responsible for delays in the various shipping companies.

The option of ordering from the Website is limited to areas according to Israel Postal Company’s delivery map. The Company may, but does not undertake to provide the service outside of the distribution areas, by telephone coordination. Therefore, even if such an order has been accepted and received on the Website computers, the Company will not be obligated to provide it.

The delivery dates listed above do not apply to items that are out of stock and are custom made.

The order will be delivered after the purchase process is completed, provided that the order receipt was made within the transaction time range as defined in the requested product page, provided that the customer owns a valid credit card that can be debited and redeemed in Israel, and provided that the credit card company that issued it approved the transaction.

The Company’s responsibility

The Company and/or the Website Management and/or anyone on their behalf will not be liable and held responsible for any direct, indirect, consequential or special damages caused to the user and/or the surfer and/or the invitees and/or third parties, as a result of using or purchasing through the site , notwithstanding these Terms and Conditions – whatever the cause of the claim may be – including loss of income and/or loss of profit caused by any reason, at which time the Company reserves the right to cancel the specific order.

In case there is a mistake in an item’s description, the Company and/or Website Management will not be obligated by it.

The images on the Website are for illustration purposes only and there may be differences between the images displayed on the Website, in whole or in part, and the actual items being sold.

In any event, the Company will not be liable for more than the value of the purchased item as well as any direct and/or consequential damages.

The Company is not responsible for the use made by the Customer and/or the orderer not under the Company’s instructions.

The Website’s Management will not be liable for delays in the delivery of items as a result of events outside its control, such as malfunctions, delays, strikes, natural disasters, malfunctions in the computer system or telephone systems that may impair the completion of the purchase process or malfunctions in the e-mail service.

The Website’s Management will do its best to provide high-quality products within the requested timeframe. If the Customer believes that the products purchased through the Website or the services have any defect, she is welcome to contact customer service through tel. +972 549185371 and the Website Management will address the request as soon as possible.

Copyright

All intellectual property rights, including copyrights, models, methods and trade secrets, are the property of the Company alone. These rights apply, inter alia, to the data on the Website, including the product list, description, and design of the products and any other details related to them.

Copying, duplicating, distributing, selling, marketing and translating any information from the Website, including trademarks, pictures and texts, jewelry design, jewelry pictures and the like, without the Company’s prior written consent is strictly prohibited.

Commercial use of the data published in the database, the list of products appearing on it or any other information published therein without the prior written consent of the Website Management is strictly prohibited.

Any data published for the purpose of displaying on the Website or any other service may not be used without the prior written consent of the Website Management and is subject to the terms of that consent (if granted).

The name ‘Signet Collection’ as well as the domain name of the Website, the trademarks (whether registered or not), are all the property of the Company alone. They should not be used without prior written consent.

All verbal content, icons, any information and/or display appearing on the Website, including graphics, design, verbal display, trademarks, logos including their editing and displaying on the Website, is the sole property of the Company and its owners.

The Website’s services must be used for lawful purposes only.

The contents of the Website may not be copied and used, or otherwise permitted for use, including other websites’ content, electronic publications, print publications, and so on, for any other purpose.

The enablement or activation of a computer application or any other means, including Crawlers, Robots, etc., for the purpose of any scanning, copying, or automatic retrieval of content from the Website is prohibited. In general, such means should not be created and used to create a compilation, collection or repository containing content from the Website.

Content from the Website must not be displayed in a frame, visible or covert.

Content from the Website must not be displayed in any way – including any software, device, accessory or communication protocol – that changes the design of the Website or omits any content, in particular advertisements and commercial content.

Confidentiality

The Company takes common precautions to preserve, as far as possible, the confidentiality of the information. In cases outside the control of the Company and/or as a result of divine power, the Company shall not be liable for any damages of any kind, direct or indirect, caused to the Customer, if such information is lost and/or unauthorizedly used.

The Company undertakes not to use the information provided to it by the Customers for any purpose other than to enable purchasing in the virtual store and in accordance with any law.

The Company does not store credit card numbers on its computers.

In order to perform credit clearing over the Internet, the Company makes use of a third-party company (“Gama Management and Clearing Ltd.”) and transfers the customer’s credit information to it. The Company is secured under the highest security level and meets the standard of – PCI DSS Level 1.

The Website supports a variety of payment methods: Visa Credit Cards, MasterCard, Leumi Card, American Express, Diners, and a Bank Transfer.

Promotions & Discounts

The company reserves the right to change and/or update the promotions and discounts from time to time, at its sole discretion and without the need for any prior notice. The updated terms will be effective immediately upon their publication on the website.